Hur ska lasarettet utvecklas?

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Insändarskribenter har frågor kring förlossningen och utvecklingen av Karlskoga lasarett.
Foto: Anders Hestad
Angående öppnande av förlossningen vid Karlskoga lasarett samt sjukhusets framtida utveckling.

Verksamhetschefen för Kvinnokliniken beslutade den 29/5 2019 att stänga förlossningen vid Karlskoga lasarett. Som skäl anges att IVO konstaterar att ”bemanningen vid Karlskoga lasarett inte är tillräcklig för att säkerställa kompetensen för livsuppehållande åtgärder för ett akut sjukt nyfött barn dygnets alla timmar årets alla dagar”. Anmärkningsvärt är att detta inte är ett ”konstaterande som IVO gör utan är ett ”konstaterande” som verksamhetschefen gör i syfte att centralisera förlossningsverksamheten till Örebro.

Politiskt finns full enighet i att Region Örebro län skall ha två förlossningskliniker varav en skall vara lokaliserad till Karlskoga lasarett. Att Karlskoga lasarett skall vara ett funktionellt akutsjukhus med de resurser som då krävs. Med detta som grund fick tf. sjukvårdsdirektören den 5 juni 2019 hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag att organisera en kvalificerad utredningsgrupp med uppdrag att ta fram förutsättningar för att ”skyndsamt öppna förlossningen i Karlskoga. Detta skedde också men utredningens förslag underkändes av verksamhetschef och chefsläkare. I stället tog man fram ett omfattande alternativt förslag.

Detta förslag kommenterade IVO, i samband med en inspektion den 5 november 2019, med ”att det är viktigt att man är realistisk med vad man kan åstadkomma när det gäller att ha adekvata åtgärder på plats för att öppna verksamheten igen”. Detta måste, oavsett vilka vägar man väljer, vara en utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

Eftersom man från politiken inte såg att det fanns några förutsättningar för Kvinnoklinikens organisation att verkställa politikens uppdrag beslutade hälso-och sjukvårdsnämnden den 26 februari 2020 att förlossningsverksamheten, med tillhörande verksamheter, vid Karlskoga lasarett skulle handlas upp från en extern leverantör. Ett problem, som vi ser det, är att förlossningen inte kan leva ”ett eget liv” på lasarettet eller inom regionen. Vi ser att den nuvarande organisationen har svårigheter att leda länssjukhusens verksamhet. Senast var det personalen vid ”Bråckcentrum i Karlskoga” som kände sin framtid hotad. Vi anser därför att Lasarettets hela organisation måste ses över för att få en sammanhållen verksamhet som kan stödja varandra i det dagliga arbetet och inte minst när avvikelser från ”normala” förlopp inträffar efter sådana kan aldrig undvikas helt ( se t.ex. Regionens Lex Maria anmälningar)

Ett annat problem är att förtroendet saknas för ledningen för Kvinnokliniken inom Regionen och dess förmåga och/eller vilja att genomföra politikens enhälliga beslut. Vi anser därför att det fortsatta utvecklingsarbetet måste ledas och genomföras av en person/grupp som har högt förtroende hos både personal, politiker och inte minst medborgarna i berörda länsdelar.

Förtroende är en viktig faktor för att leda en framgångsrik verksamhet. ”Det skall vara roligt att gå till jobbet”, medarbetarna skall känna uppskattning för sitt kunnande och sitt sätt att lösa sina arbetsuppgifter såväl de vardagliga som mer komplicerade t.ex. när komplikationer tillstöter. I dagsläget är en av de viktigaste förtroendeskapande åtgärderna att beskriva den framtid lasarettet och dess personal har att se fram emot och då handlar det inte om allmänna övergripande ”floskler” utan konkreta åtgärder och målbilder. Det handlar om att beskriva lasarettets gemensamma organisation samt hur denna skall bemannas. Det handlar om att tydliggöra Karlskoga lasaretts betydelse och roll i Östra Värmland för patienter men också som arbetsplats för personal som är bosatta i denna delregion. Det sistnämnda är viktigt för att ta vara på de kompetenser som finns i regionen eftersom sjukvården generellt har svårigheter att rekrytera kompetent personal. Vi tror också att en decentraliserad verksamhet med ett tydligt uppdrag och ledarskap är ekonomiskt fördelaktigt i Regionens arbete med att komma tillrätta med redovisade underskott.

Avslutningsvis vill vi särskilt peka på att den långa tid frågan diskuterats haft en oerhört destruktiv påverkan för lasarettet, på personalen samt på förtroendet för sjukvården (ledningen). Det går inte att fördröja det fortsatta utvecklingsarbetet med hänvisning till coronapandemin. Livet måste hela tiden gå vidare. Resurser måste sättas till för att komma igång med förändringsarbetet. Sjukvården, inte minst inom Karlskoga lasarett, har visat att man har en inneboende flexibilitet och snabbt kan anpassa verksamheten till rådande omständigheter. Det gäller bara att man har ett lokalt ledarskap som får uppdraget.

Med ovanstående som grund vill vi, personalen vid Karlskoga lasarett och de medborgare vi representerar få svar på följande frågor:

• Vem vilka kommer att få uppdraget att ta fram ett underlag för upphandling av förlossningsverksamheten? Vem/vilka kan vi ha kontakt med i det löpande arbetet?

• Hur kommer lasarettets övriga organisation och uppdrag att anpassas till förlossningens verksamhet och en blivande entreprenörs önskemål?

• Den samlade akutsjukvården är en viktig stödresurs för förlossningen. Den är också viktig för regionens industriella verksamheter med verksamheter inom tung verkstadsindustri, explosiva varor, farlig kemi, ett av Sveriges tyngsta stråk av Farligtgods transporter. Hur kommer uppdrag och bemanningen av denna del inom lasarettet att stärkas och utvecklas?

• Vilka tidsramar finns för att ”skyndsamt” öppna förlossningen och för att skapa en stabil plattform för lasarettets framtida verksamhet?

• Ser Ni på initiativet att skapa ett kommunalförbund med ansvar att driva Karlskoga lasarett som ett länsdelssjukhus med bl.a. utvecklad akutsjukvård, BB och förlossningsverksamhet?

Styrelsen i Föreningen Rädda BB/förlossning och lasarettet i Karlskoga

Alf Rosberg, Mats Hansson, Eva-Lena Hansson, Torbjörn Melin, Anneli Mylly, Linda Brunzell, Patrik Nyström, Kristina Borén

Läs mer om BB-frågan:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.