Nödvändigt tänka kortsiktigt

Insändare
PUBLICERAD:
Debatten om skogsbruket går vidare.
Foto: Roald, Berit
Svar på insändaren ”Skogen är nyckeln”:

I sitt svar på min insändare där jag argumenterat för värdet i att låta skogen stå orörd skriver Per-Olof Södergren från LRF Karlskoga att detta är en bra tanke om man ”tänker kortsiktigt”.

Tidigare insändare:

Frågan är vilket tidsperspektiv som Per-Olof och LRF tycker är rimligt att anlägga med tanke på att Sverige förväntas ha netto noll-utsläpp senast år 2045, det vill säga inom 24 år? Eftersom en majoritet av den avverkade biomassan blir till kortlivade produkter leder avverkningen till en tillfällig höjning av koldioxid i atmosfären. Denna höjning kommer så småningom kompenseras av att den nysatta plantan fångar in koldioxid igen, problemet är att det tar 40 - 150 år innan den nysatta plantan fångar in lika mycket koldioxid som det nedhuggna trädet gjorde. Vi kan alltså konstatera att LRF inte förstått hur överhängande klimathotet faktiskt är. Till skillnad från vad Per-Olof skriver så är det viktigaste i dagens läge att minska mängden koldioxid i atmosfären, oavsett om källan till koldioxiden är fossila bränslen eller biobränslen.

Vidare har Per-Olof rätt i att de som brukar skogen har ett ansvar att göra detta på ett så bra sätt som möjligt för miljön och den biologiska mångfalden. Tyvärr visar internationella jämförelser att det svenska skogsbruket ligger i botten vad gäller naturhänsyn, med stora kalhyggen som innebär en katastrof för den biologiska mångfalden och som är den största enskilda anledningen till rödlistade och hotade arter i Sverige.

Slutligen menar Per-Olof att skogen är viktig för Sveriges ekonomi i form av exportintäkter. Enligt Stig-Olof Holm vid Umeå universitet rör sig det dock i slutändan endast om ett fåtal miljarder som faktiskt kommer in i den svenska välfärden, när man räknar bort kostnader för elsubventioner, eftersom mycket av pengarna ”försvinner” längs vägen. Oavsett om så är fallet eller inte är det orimligt att motivera att vi förstör kommande generationers levnadsvillkor för vår egen kortsiktiga ekonomiska vinnings skull.

Om vi på allvar är intresserade av att värna om våra barn, barnbarn och utsatta grupper världen över kan vi inte längre blunda för de enorma utsläpp dagens skogsindustri ger upphov till, samt den potential skogen har att fånga in mer koldioxid om vi låter mer av den stå kvar.

Tomas Lindegaard, Klimatsvaret CCL - Sverige

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.