Miljöprogram gör mig glad

Krönikor
PUBLICERAD:
Global Strike For Future i Degerfors
Foto: Anna-Stina Tallmyren
ÄNTLIGEN! Ibland kan man bli riktigt glad. I år har kommunfullmäktige i Karlskoga tagit ett miljöprogram – Miljöprogram Karlskoga kommun 2021-2030.

Man har tagit sikte på en hållbar framtid tillsammans. Programmet innefattar fem olika områden. Klimat Resursanvändning, Vatten, Samhällsplanering och Biologisk mångfald. I introduktionen skriver man också att ”för att nå målen i miljöprogrammet har alla nämnder och dess förvaltningar i kommunens organisation ett ansvar.” Med den skrivningen kan ingen smita undan. Det är inte ovanligt att det finns stuprör mellan förvaltningar och att politiker litar för mycket på att tjänstemän eller någon annan ska driva frågorna. Så man bara har att hänga med. Här har man ambitionen att Karlskoga kommun ska vara en förebild för dess invånare och företag. Man arbetar i enlighet med FN:s universella utvecklingsagenda 2030. Det är också under 2021-2030 som kommunens mål ska uppnås.

Det är inte plats i denna spalt att gå in på alla punkter under rubrikerna, några kan vara värda att uppmärksamma mer. Karlskoga ska använda 100% fossilfri el i alla kommunens fastigheter och öka egenproducerad energi i kommunens fastigheter. När man nyligen fått förfrågan att bygga ovanpå Kulan hoppas jag att kommunen följer sitt mål om att vid renovering och nyproduktion göra en bedömning utifrån ett LCC-perspektiv, det vill säga, bedöma alla kostnader som är förknippade med vara, tjänst eller byggentreprenad. Jag anser att det också ska göras när byggherrarna som vill bygga i Ekeby kommer med sin ansökan. Visserligen kan kommunen få besvär med hur långt man gå med sina regler utifrån den lagstiftning som råder i dag. Det finns ett system för miljöcertifiering av byggnader ”Miljöbyggnad silver”. Redan nu kan man se till att nybyggnad och tillbyggnad uppfyller kriterierna inte bara för kommunens fastigheter utan också de byggföretag som vill bygga här.

Att göra en livscykelanalys av miljöpåverkan från vaggan-till-graven vid inköp av produkter är också ett bra mål. Då kan det ställa press på de klädfirmor som köper och säljer billiga kläder i Köpcentrum från oseriösa leverantörer att titta på klädernas livscykel. Det område som här beskrivs är kopplat till Mål 11 i Agenda 2030, Hållbara städer och samhälle. När man arbetar med detta mål bör man också tänka på en jämställd boendemiljö för att motverka utanförskap. Så sker inte i dag med de exklusiva villor som byggs efter stränderna.

Man har också ett styrdokument för en giftfri förskola. Bra. Men ska inte alla skolor vara giftfria? Är barnen immuna mot gifter när de börjar förskoleklass?

Det här är bara början. Bra start, kommunen! Se nu till att, ni, förtroendevalda och tjänstemän, som jag förstår jobbat hårt med programmet verkligen får det genomfört. Jag kommer att hålla ögonen öppna och hoppas få återkomma med mer information om det proffsiga programmet.

Solveig Olsson, Karlskoga klimatnätverk

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.