Vindkraften är ett problem

Insändare
PUBLICERAD:
Debatten om vindkraften går vidare.
Foto: Elizabeth Dalziel
Under rubriken ”Förnekar klimatvetenskap” påstår Burenius, ordförande i Svensk Vindenergi, att ”han tiger om sin utgångspunkt: Fahlén tror inte på FN:s klimat-panel …”

Burenius har ett ekonomiskt särintresse i vindkraft; min utgångspunkt är 40 års erfarenhet av utveckling, forskning och utbildning inom energi och miljö. Framförallt gäller det behovsanalys, effektivisering samt energi- och mil-jökonsekvenser från alternativa systemlösningar. Jag kan inte se något positivt med vindkraft; den är inte en lösning, den är ett problem! Referenser finns i min rapport “Energy policy in the wake of the climate debate”.

Insändaren som besvaras:

Min tidigare replik berör överhuvudtaget inte frågan om klimatforskning. Jag bemötte felaktiga påståenden om Ringhals och om vindkraftens klimatnytta ge-nom att jämföra kärn- och vindkraft. När vi stänger kärnkraft och bygger vind-kraft blir följderna de jag beskrev: ”I förhållande till kärnkraft leder satsningen på vindkraft till flerfaldigt ökade koldioxidutsläpp, tiopotenser av ökad använd-ning av icke-förnybara resurser, tiofaldigt försämrad hållbarhet för elproduktion-en, ett mer komplicerat och funktionellt mycket sämre elsystem, kraftigt höjda elkostnader etc.” Burenius försöker ta bort fokus från dessa besvärande omstän-digheter genom att plötsligt drar upp IPCC. Det är en politisk organisation kantad av skandaler, som återkommande i sina sammanfattningar motsäger vad forskar-na skriver. Som en prominent person uttryckte det: Det viktiga är inte att det vi säger är sant utan att folk tror att det är sant.

Kärnkraftens ekonomi skiljer stort mellan enstaka projekt i Europa/USA och de som byggs i större antal. Korea har byggt 24 reaktorer under senare år på en me-diantid av 4,8 år till en kostnad av ca 20 Mkr/MW. Vindkraft kostar ca 13 Mkr/MW men kärnkraften har 3 ggr högre kapacitetsfaktor och 4 ggr längre livs-längd. För mindre än 2 ggr effektkostnaden ger kärnkraften 12 ggr större energi-leverans. Till detta kommer systemkostnader för vindkraften, vilka är mycket större än kostnaderna för kraftverken. Varför tror Burenius att regioner med stor andel vindkraft har så höga elkostnader och dysfunktionella elsystem? Svenska kommuner har förlorat miljardbelopp på vindkraft och försöker att så fort som möjligt bli av med sina innehav. Förhoppningsvis tar kommunerna intryck av fakta och genomskådar Burenius/Svensk Vindenergi. Deras budskap om ”förny-bart”, ”hållbart”, ”klimatsmart” m.m. är vilseledande marknadsföring, som inte är tillåten enligt konsumetverket.

Per Fahlén, prof.em. (energi & miljö, Chalmers)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.