Replik: Vi har vänt på varje sten för att öppna förlossningen

Insändare
PUBLICERAD:
Debatten om förlossningsavdelningen på Karlskoga lasarett går vidare.
Foto: Roger Gleisner
Svar på insändare ”Det behövs ett maktskifte”.

Den politiska majoriteten har inte stängt förlossningsavdelningen i Karlskoga.

Efter att beslutet att stänga som fattades av den högst ansvarige läkaren för verksamheten, har vi i majoriteten tagit alla nödvändiga beslut för att åter kunna öppna avdelningen. Vi har gett flera uppdrag för att utreda olika vägar till ett öppnande i ett försök att hitta en snabb väg till öppnande utan att riskera patientsäkerheten. Det råder en bred politisk enighet i regionen om att förlossningsverksamheten ska bedrivas i Örebro och i Karlskoga.

Insändaren som besvaras:

Det finns dock en tydlig skiljelinje mellan majoriteten och oppositionen i fråga om förlossningsverksamhetens återöppnade. Vi i majoriteten ser till att få nödvändiga lösningar på plats för att kunna garantera patientsäkerheten för nyfödda barn även i Karlskoga. Det finns inga enkla, snabba lösningar. Tro oss, vi har vänt på varje sten i jakten på dessa. Oppositionen har å andra sidan inte presenterat några som helst förslag till åtgärder på de brister Inspektionen för vård och omsorg, IVO, pekat ut och som var orsaken till stängningen från början. Vilka patientsäkerhetskrav är oppositionen beredda att rucka på?

Det finns inget utrymme för godtycklighet i fråga om vad som är patientsäker vård och inte, där har IVO varit tydliga med vad som förväntas av verksamheten som bedriver förlossning. Efter att första kartläggningen presenterades lämnades ärendet öppet för att lösningarna som presenterades i den inte bedömdes vara realistiska. Det är något vi måste förhålla oss till. Det är något som inte kan avfärdas med en alternativ åsikt.

Det finns ett orubbligt krav som måste uppfyllas för att ett återöppnande av förlossningsavdelningen i Karlskoga ska vara möjligt. Det handlar om att kunna garantera patientsäkerheten för det oväntat akut sjuka nyfödda barnet. Majoriteten kan inte låta bli att ta ett ansvar för de nyföddas rätt till vård för att vi är måna om våra opinionssiffror. Det tycks vara oppositionens styrka, att inte vilja och inte behöva ta det ansvaret.

Oavsett hur en förlossning startar är utgången oviss och även en lågriskförlossning kan snabbt bli akut. Det råder ingen tvekan om att förlossningsavdelningen i Karlskoga var en väldigt omtyckt förlossningsavdelning, inte minst för att det endast föddes i genomsnitt två barn per dygn. Ungefär tio procent av alla nyfödda barn i Sverige behöver neonatalvård. För några av dessa barn är läget så allvarligt att tillgången till snabb och adekvat akutsjukvård i anslutning till födseln är direkt avgörande för att förhindra livslånga men eller till och med död. Och vi varken kan, får eller vill frånta barn som föds den rätten till vård. Därför har vi tagit beslut om att tillse att den kompetensen som behövs för att bedriva två förlossningsavdelningar ska finnas i vår region. Det kommer högst troligt kräva att vi utbildar specialister i egen regi, och det kommer därför att ta tid.

Låt oss vara tydliga. När en myndighet som bedriver tillsyn över hälso- och sjukvården riktar kritik och menar att regionen brister i vårdkedjan kring de oväntat akut sjuka barnen i Karlskoga, arbetar vi i majoriteten ihärdigt och prestigelöst för att komma till rätta med bristerna på riktigt. Samtidigt menar oppositionen att det är bara att återgå till hur det var förut.

Andreas Svahn, Regionråd (S)

Behcet Barsom, Regionråd (KD)

Torbjörn Ahlin, Regionråd (C)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.