Insändare: Därför fick Joan´s inget tillfälligt bygglov

Insändare
PUBLICERAD:
Göran Pettersson (S) ger sin bild av turerna kring Joan's uteservering i Karlskoga.
Foto: Kajsa Juslin
Efter det att Tillväxt- och Tillsynsnämnden (TTN) beslutade att inte bevilja ett nytt tillfälligt bygglov för Joan´s uteservering på torget har det varit en del reaktioner.

Ska därför försöka redogöra för bakgrunden till beslutet. För tydlighetens skull vill jag först nämna att bygglovet för serveringen under perioden 1/4 - 31/10 även gäller i fortsättningen.

Måste kommentera tidningsartikeln som var publicerad den 22/12.

1. Det fanns inget tjänstemannabeslut (delegationsbeslut) om bygglov som TTN körde över. Fakta är att det fanns ett tjänstemannaförslag. Att tjänstemannaförslag ändras händer hela tiden. Det är alltid vi politiker som är ansvariga oavsett vad som föreslagits i tjänsteskrivelsen. Vill dock poängtera att jag har mycket stort förtroende för förvaltningens tjänstepersoner.

2. Att TTN även har ledamöter från Storfors beror på att det är en gemensam nämnd och förvaltning för bägge kommunerna. Motsvarande gäller ex.vis. för Folkhälsonämnden. TTN är en myndighetsutövande nämnd och enligt förvaltningslagen måste alla ledamöter rösta vid myndighetsutövning. Innebörden är att ingen får avstå.

3. Fanns inget konkret i beslutsunderlaget om att detaljplanen kunde kringgås med anledning av en utredning om en ny detaljplan.

4. På TTN:s möte försökte vi vara tydlig med att det formella skälet till avslagsyrkandet var detaljplanen. Bedömningen var att bygglov enligt ansökan var en stor avvikelse från detaljplanen. Om det fanns oklarheter kunde kanske nämndens ordförande ställt kontrollfrågor.

TTN:s myndighetsutövning sker utifrån förvaltningslagens regler och ska inte baseras på partipolitiska överväganden eller personliga åsikter. För bygglov tillämpas plan- och bygglagen samt gällande detaljplan. Ett viktigt dokument för torget är detaljplanen som beslutades av en enig Samhällsbyggnadsnämnd den 13/6 2017.

I planbeskrivningen står bl.a. "torg med tillhörande verksamhet, avsett för ett gemensamt behov som t.ex. torghandel, kiosker, serveringar, kollektivtrafik med hållplatsskydd eller parkeringsplatser. Inom användningen torg medges även aktivitetsytor och en scen med tillfälligt tak." (Servering med staket avses.)

En fördel med myndighetsbeslut är att de kan överklagas vilket även gäller bygglov. Bör alltid ske om man upplever att regelverket tillämpats felaktigt.

Vill understryka att vi socialdemokrater givetvis anser att näringslivet inklusive restaurangnäringen är viktiga. Samtidigt måste vi i TTN utifrån förvaltningslagen ta ansvar för att myndighetsutövningen är rättssäker.

Den som är intresserad av mer information är välkommen att höra av sig.

Göran Pettersson (S)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.