Solveig Olsson: Klimatet kräver helhetstänk

Familj
PUBLICERAD:
Så kan man tolka IPCC-rapporten, FN:s klimatrapport, i sin senaste utgåva.

Budskapet är att man inte längre kan ta stegvisa utsläppsminskningar utan måste snabba på arbetet. Att mänsklig påverkan på klimatsystemet ökar extrema väder och bidrar till skador på natur och människor. Rapporten säger också att världen troligen kommer att överskrida 1.5-gradersmålet. Alla måste bidra, vi som individer, olika samhällssektorer och andra aktörer i våra samhällen.

Den svenska miljömålsberedningen kom för några veckor sedan med sitt betänkande som handlar om sju övergripande mål där man skriver att miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Man har ett antal punkter som man kallar generationsmålet. Dessa är sju som ska förtydliga målets innebörd. Där skrivs bland annat om återhämtning av ekosystemen, biologisk mångfald, resurseffektiva kretslopp och att konsumtionsmönstren av varor och tjänster ska orsaka så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

De 16 miljökvalitetsmålen beskriver tillståndet i miljön som arbetet ska leda till som myllrande våtmarker, giftfri miljö, levande sjöar, vattendrag och levande skogar och rikt växt- och djurliv.

Målen ska också leda till att minska konsumtionens klimatpåverkan med nettonollutsläpp till 2045. Här kommer också exportens klimatpåverkan samt flygets och sjöfartens och en del annat. Det har nämnts i media när rapporten släpptes att Sverige är först med att begränsa konsumtionens påverkan. Nu gäller det att leva upp till det också.

Vad händer på området i Karlskoga? För drygt ett år sedan kom kommunens miljöprogram som innehåller en hel del bra åtgärder. Det är ett arbete man jobbat med i flera år. Många anställda och en politisk referensgrupp har gjort tematiska tillägg till översiktsplanen, en vattenplan och en grönstrukturplan, där man inventerat behov och åtgärder när det gäller risker för översvämningar, vilka naturvärden vi har och marker för bebyggelse. Väl värda att be att få ut och informera sig om hur man tänker sig vidare arbete. Detta gör sig inte självt. Tiden är knapp för att nå 1.5-gradersmålet också i Karlskoga.

Det sägs också i de rapporter som finns tillgängliga att medborgarna i världen måste ändra sitt beteende. Inte minst i den rika världen. Det är utvecklings-länderna som är mest sårbara och som får ta de värsta konsekvenserna. Vi ser det redan i bland annat Afrika där svältkatastrofer hotar. Liksom i länder där det pågår krig.

Utan att vara insatt i ekonomi förstår jag också att vi måste komma in i ett annat tänk när det gäller marknadstänkande. Den bästa vinsten är inte alltid den bästa för den värld vi lever i utan tvärtom gör marknadstänkande, girighet och bekvämlighet att vi skyndar på miljöförstörelsen. Världens barnbarnsbarn ska också kunna leva och må bra.

Solveig Olsson, Klimatnätverket

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.