Hoppa till huvudinnehållet

Degerforspolitikernas svar på frågor ni läsare har ställt inför valet

Publicerad:
Vi inleder idag med de frågor ni läsare ställt till politikerna i Degerfors.
Vi inleder idag med de frågor ni läsare ställt till politikerna i Degerfors. Foto: Anna-Stina Tallmyren

Här följer de frågor som ni läsare ställt till politikerna i Degerfors. Frågorna har ingen inbördes ordning, utan har lagts i en slumpmässig följd. Alla partier som ställer upp i kommunvalet i Degerfors har fått ge sina svar, som vi här har sammanställt.

Politikerna mot väggen: Det här ville ni som läsare veta inför valet

Fråga 1. Ekonomin i Degerfors är ur balans trots en av landets högsta kommunalskatter. Har något parti en långsiktig strategi för hur vi ska få rätsida på ekonomin?

Fråga 2. I Degerfors berör sällan politiker miljö- och hållbarhetsfrågor, vilka är respektive partis tre viktigaste och konkreta åtgärder i närtid inom området?

Fråga 3: Vad har våra lokala politiker för erfarenhet? Vad har de åstadkommit förutom att vara ett namn på valsedeln? Ska de leda kommunen vill jag inte bara veta vad de står för utan vad de åstadkommit också. Kan de driva igenom saker?

Fråga 4. Vad kommer politikerna göra åt de som är god man nu som missköter sina uppdrag?

Fråga 5. Politikerförakt blir inte mindre av att ingen politiker någonsin erkänner en felbedömning, utan istället skyller på andra.Varför har ni så svårt att erkänna felen, rätta till och lära av misstagen?

Fråga 6. Vilka nämnder kommer att prioriteras med störst budgetökning, och vad ska pengarna användas till om ni vinner valet?

Fråga 7. Varför finns det aldrig råd att satsa på gator och vägar samt trottoarer i Degerfors?

Vänsterpartiet:

1, V har fokus på ekonomin sedan vi fick makten för 1,5 år sedan. Det finns nu handlingsplaner för samtliga nämnder. Från att ha gått 53 miljoner kronor back 2019-2020 ser prognosen för 2022 ut att bli plus 11 miljoner kronor. Vid vänsterstyre så är det ekonomistyrning. Vi hade inte behövt höja skatten med 70 öre om vänsterpartiet styrt under 2019-2020.

2, Ett klimat och miljö program är framtaget och ska antas under hösten. En fjärrvärmeledning mellan Karlskoga och Degerfors som blir stora miljöbesparingar. Vi värnar om tätortsnära skog och vill ha solenergiceller på fler kommunala byggnader.

3, Har valt att inte inkomma med svar.

4, Har valt att inte inkomma med svar.

5, Vi erkänner när vi gör fel. Men vi kan inte ta ansvar för saker som hänt när andra har styrt.

6, Kommunstyrelsen, till lönepåslag. 2023 blir ett tufft år för kommunen. Alla nämnder har det tufft. Vi har ett underskott från år 2019 -2020 som måste återställas. Det tuffaste arbete har socialnämnden då de inte kommer hinna komma ner i den budget de har tilldelats i år. Men vi är på rätt väg och ser att det blir ett plusresultat vid årets slut.

7, Vi behöver lägga mer pengar på asfalten. Fakta vad det gäller gator, vägar och trottoarer så löper återasfaltering på 35 år vad det gäller så kallade byvägar och trottoarer. Under väldigt många år i början på 2000-talet så satsades det endast cirka 700 000 kronor, vilket innebär att den skuld som man har nu är ganska stor. Skulle man komma till rätta med cirka 8 mil asfaltsväg på ett bräde så skulle hela kommunens budget behöva användas och det vore ännu mer ansvarslöst. Det går inte att blunda för historien. Det finns en plan och kunskap om statusen men det är ett långsiktigt jobb.

Socialdemokraterna:

1, Stora investeringar som generar kvalitet och kostnadssänkningar ska prioriteras. Köpet av Coophuset är inte en sådan. Färre timvikarier och fler tillsvidareanställningar. Boendefrågan för äldre är en viktig faktor i framtidens ekonomi.

2, Aktivt arbeta med Energi- och klimatprogrammet med tydliga åtgärder och uppföljning. Vi har också som ambition att Degerfors ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030.

3, Socialdemokraterna har suttit i majoritet 2019 till början av 2021. Under den korta tiden har vi hunnit med att genomföra/påbörja mycket. Några exempel är heltid för kommunens anställda inom vård och omsorg; beslutat att ta fram en "Äldreplan” - för att planera personalförsörjning och framtidens äldreboende; handlingsplan för institutionsplaceringar; tagit beslut om att all personal under socialförvaltningen ska genomgå utbildning om våld i nära relation. Det finns många fler exempel att tillgå.

4, Jag förutsätter att man i överförmyndarnämnden tar beslut som är i enighet med rättvisa bedömningar. Ett förslag kan vara att titta över kraven på utbildning innan man åtar sig ett sånt viktigt uppdrag.

5, Debattklimatet överlag har hårdnat anser många. Man har talat tidigare om att svensk politik har börjat utveckla ett slags "trumpifiering", där politiker ägnar sig mer åt pajkastning än sakpolitik. Tillsammans med möjligheterna på sociala medier är det lättare för partierna att vara mer polariserade då syftet är att man kan formulera sig drastiskt och extremt för att verkligen kunna sticka ut hakan och höras mest. Alla har ett ansvar att vara källkritiska och förtroendevalda ska inte glömma bort vilka de faktiskt är till för, det vill säga medborgarna.

6, En socialdemokratisk majoritet är en garant för att välfärden ska prioriteras. Det innebär satsade prioriteringar för barn/unga och vård och omsorg i Degerfors kommun. I vårt valmanifest satsar vi att påbörja planeringen för nytt särskilt boende, satsningar på personal inom vård och omsorg, stärka elevhälsan, andt-arbetet, lekplatser inklusive skatepark för våra barn med syfte att främja utbudet på fritidsaktiviteter.

7, Att satsa på att rusta upp våra gator och vägar är en investering. Så länge en majoritet väljer att investera på annat, till exempel Coophuset, så kommer våra vägar fortsätta att bygga på den underhållsskuld vi redan har.

Sverigedemokraterna:

1, Har valt att inte att svara på frågan.

2, Har valt att inte att svara på frågan.

3, Har valt att inte inkomma med svar.

4, Har valt att inte inkomma med svar.

5, Detta är något vi påpekat vid ett flertal tillfällen. Det är dock en "naturlig yrkessjukdom" inom politiken. När det tar formen av personangrepp och vendettor har det dock gått alldeles för långt, som i Degerforspolitiken.

6, Socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden.

7, På grund av underfinansierat gatuunderhåll som har pågått under allt för många år, vilket resulterat i att underhållsskulden blir större och större, år efter år.

Moderaterna:

1, Vi måste: skapa en effektiv organisation, använda resurserna rätt och samtidigt bibehålla hög kvalitet, få in fler i arbete och ur försörjningsstöd, skapa tillväxt och förbättra förutsättningarna för företagande, möjliggöra detaljplaner för bostadsbyggande, öka kommunens attraktionskraft och satsa på utveckling. Digitalisering och modern teknik är en viktig del.

2, Bevara tätortsnära skog, göra det enklare att färdas med cykel, göra det ännu lättare att föra in miljöfrågor i tidig ålder och vi vill även se lådcyklar i äldreomsorgen.

3, I majoritet har Moderaterna bland annat drivit på upprustningen av skolgårdar; stärkt elevhälsa; infört läxhjälp; sagt nej till vindkraft samt tagit fram en ny vision för kommunen tillsammans med Alliansen. I opposition har vi lagt motioner och flertalet ledamotsinitiativ med förslag gällande alla barns rätt till fullgjord skolgång; trygghet och studiero i skolan; bättre företagsklimat med mera.

4, Om en god man missköter sitt uppdrag ska det anmälas till överförmyndarnämnden vilken utreder frågan och vidtar nödvändiga åtgärder.

5, Att erkänna att man gjort fel är en styrka som flertalet politiker faktiskt besitter. Även politiker är dock mänskliga, fel kan begås, och då är det viktigt att göra om och göra rätt samt ta lärdom. Det fokuseras ofta på det som blir fel, mer sällan på det som blir rätt. Det är också skillnad på vad som kan tyckas fel politiskt sett och det som är fel enligt lag.

6, Vi Moderater prioriterar främst resurser till skolan. Vi vet vad en fullgjord skolgång betyder för våra barns möjligheter att lyckas i livet och motverkar att de hamnar i socialt utanförskap i framtiden. Det var också därför vårt samarbete med S och L bröts, då de ville skära ner på skolan. För oss är det oacceptabelt, vi behöver säkerställa att skolan har tillräckligt med resurser så att inget barn hamnar mellan stolarna.

7, I vår budget har vi satsat på ökad investering i gator och vägar istället för investeringar på Stora Valla arena, då vi vet att våra vägar är undermåliga.

Centerpartiet:

1, Ekonomin har varit ett problem i många år. Under flera år har beslut fattats, men inte genomförts. Vi ser inga möjligheter att höja skatten mer. Verksamheterna behöver gemensamt se över ekonomin.

2, Energin från de solfångare som byggts på vattenverkets tak sak tas tillvara i kommunens elnät. C har även lyft frågan om närproducerad mat för att få kortare transportsträckor med livsmedel. Vi har föreslagit återvinning av skyddsutrustning i vården (handskar, förkläden och skoskydd).

3, De två första åren i majoritet leda vi ner mycket tid på att samarbeta och komma med förslag på att bygga om torget men inte göra en infart med parkeringar framför Coop-huset. Vi ville i stället prioritera det kommunen har ansvar för, såsom skola, vård och omsorg. Att driva igenom saker är inte så enkelt i ett mindre parti då man behöver samarbeta över partigränserna.

4, En god man skall lämna in alla uppgifter med kvitton och rapporter som granskas av överförmyndarnämnden varje år. Om rapporterna inte stämmer eller om det saknas kvitton som kan styrka kostnader kan personen bli av med sitt uppdrag. Om det kommer till kommunens kännedom att allt inte står rätt till kan kommunen gå in och göra en utredning.

5, Ingen tar medvetet ett felaktigt beslut, resultatet av ett beslut ser man många gånger långt senare och det går ju inte att backa tiden. Men det går alltid att ta nya beslut. Ansvaret som fritidspolitiker är tufft, när man vid sidan om arbetet ska sätta sig in i kommunens alla frågor samt lagar och paragrafer. Men vi ser inga problem med att erkänna om vi har tagit beslut som inte fått den effekt vi önskat.

6, Den viktigaste frågan är en ekonomi i balans. Men skolan och socialen är viktiga områden som behöver prioriteras, barnen behöver få en trygg miljö att växa upp i. Äldrevårdens personal är viktig för att kunna ge en bra omsorg och därför behöver arbetsmiljö prioriteras. Vi vill även underlätta för företagandet i vår kommun.

7, En del vägar har Trafikverket ansvar för, andra gator är kommunens ansvar. Servicenämnden har ett stort ansvarsområde, det är många områden som de ansvarar för däribland Stora Valla arena. Eftersom vi nu har ett allsvenskt fotbollslag så ställer Svenska Fotbollsförbundet höga krav på arenan. Då har annat få stå tillbaka. Det har tyvärr varit en nedprioriterad fråga under väldigt lång tid. På grund av andra intressen. Men vi ser gärna att det ändras.

Kristdemokraterna:

1, Vi måste arbeta tillsammans med förvaltningarna för att se över kostnaderna. Delaktighet är viktigt. Alla chefsbyten är till en stor nackdel.

2, Bättre öppettider på återvinningscentralen med passerkortssystem (en av våra valfrågor). Vi vill stoppa de invasiva växterna och få mer ängsblomster för att öka den biologiska mångfalden.

3, Vi försöker få till en bra mix av människor som sympatiserar med vår politik och har olika yrkesbakgrund. Vi har bland annat undersköterskor, lärare, förskollärare och butiksägare så ganska stor bredd. Människor som har tankar och idéer.

4, Att vara god man är ett viktigt uppdrag. Det är en fråga för överförmyndarnämnden om denne missköter sig så man får ta ärendet dit. Sedan kan man vända sig till tingsrätten om man vill få byta förmyndare. Tyvärr är inte alla lämpliga som god man/ förmyndare. Har den gode mannen misskött ekonomin kan skadeståndskrav begäras. Som sagt, en viktig fråga.

5, Debattklimatet är hårt, främst från vänsterhåll. Tror det handlar om att inte visa sig svag, ofelbar och att skämma ut partiet. Att skylla på tidigare styre kan bero på saker som kommer upp i dagen, så det är inte utan relevans. Saker kan vara igångsatta och sen kommer kostnaden på andra sidan året, då får nya styret ta smällen. Det gäller att arbeta förebyggande och göra övergången till nytt styre smidigt, inte lägga ned förbättringsarbete och tappa ekonomisk kontroll i avvaktan på nya gardet. En folkvald politiker måste kunna erkänna fel. Det är fegt att inte göra det och skylla på andra. Alla kan göra fel och oftast går de att rätta till.

6, Servicenämnd och socialnämnd i första hand. Skolan är viktig men andra områden är minst lika viktiga för att fungera bättre. Skolan måste bli en trygg plats att vistas på genom mindre klasser och fler personal på skolgården på rasterna.

7, Satsning på gatorna och ledningar görs lite då majoriteten haft andra viktigare områden att satsa på.Vi har tyvärr stora underhållsskulder på gatuunderhållet och sedan görs tyvärr en del asfalteringar i fel ordning. Först så asfalteras gatan, sedan gräver man delvis upp den för att dra in fiber och slutligen grävs den upp en gång till för att då ska dagvattenledningarna bytas. Så lite mer tänk i planeringen behövs. Bra vägar är en av våra valfrågor. Har föreslagit en portabel lagningsmaskin som Karlskoga har men det har vi inte fått gehör för.

Miljöpartiet:

1, Vill se en fortsatt ökad kostnadsmedvetenhet och samverkan inom hela kommunen. Vi kommer följa upp det arbete som påbörjats utifrån KPMGs analys. Med kommunens nuvarande ekonomi tar vi avstånd från höjda politikerarvoden.

2, Prioritera att genomföra alla delar i den i kommunfullmäktige beslutade Naturvårdsplanen för Degerfors kommun, aktivt arbeta för sänka kommunens utsläpp av växthusgaser och ha fler medborgardialoger.

3, Vi i Miljöpartiet i Degerfors har stort förtroende för alla våra kandidater. Johanna Ghattas har en stor arbetslivserfarenhet från en mängd olika arbeten så som hemtjänst, ekonomiassistent, kundservice, lokalvård, demensboende, teaterledare, teaterproducent, mentor till universitetsstudenter, lärare och biblioteksassistent. Sofie Nordenhaag Law är utbildad vid Uppsala universitet och har bland annat en magisterexamen i konstvetenskap. Hon arbetar nu som kultursekreterare.

4, Att vara god man är ett mycket viktigt uppdrag som innebär stort ansvar gentemot huvudmännen. Om man misstänker att en god man missköter sina uppdrag ska detta genast anmälas till överförmyndarnämnden. Vi som lokalpolitiker kan vara noggrannare med att de som får uppdraget att sitta i överförmyndarnämnden är medvetna om vikten av sitt arbete och att de har den kompetens som krävs för att utföra det.

5, Vi tycker att det är jätteviktigt att man som politiker är ödmjuk och erkänner när man gjort en felbedömning, samt arbetar för att lösa eventuella konsekvenser. Alla människor gör misstag ibland men vi som lokalpolitiker har ett större ansvar gentemot hela kommunen. I det ansvaret anser vi att det ingår att erkänna och lära sig av fel som uppstått. Att enbart skylla på andra är fruktlöst. Det politiska klimatet i Degerfors är hårt och fullt med pajkastning. Det är inget som vi står bakom.

6, De nedskärningar som gjorts på skolan under föregående mandatperiod anser vi är oacceptabla. Våra elever ska ges alla förutsättningar att gå ut högstadiet samt gymnasiet med godkända betyg, och därtill krävs att varje elev får det stöd den har behov till. Kultur-och utbildningsnämnden måste vara en prioritering i nuläget.

Vi vill även ge bygg- och miljöenheten budget för att kunna genomföra Naturvårdsprogrammet samt det Energi- och klimatprogram som är färdigställt och som vi vill se gå till diskussion samt beslut i kommunfullmäktige snarast.

7, Vi har en stor underhållsskuld på gatuunderhållet i Degerfors. Vår intention är att något av den ska kunna betas av under nästa år.

En ljuspunkt är att serviceförvaltningen anställt en trafikingenjör som kommer stärka upp och inventera var insatserna först ska göras. Frågor som rör trafiksäkerhet kommer prioriteras och då framförallt vad gäller gång- och cykelstråk. En annan ljuspunkt är att Trafikverket som har ansvar för alla genomfartsleder i kommunen har tagit initiativ till ett arbete för att göra genomfarten genom vår tätort säkrare.

Artikeltaggar

CenterpartietDegerforsDegerfors kommun (org)Din journalistKommunfullmäktigeKristdemokraternaMiljöpartietModeraternaPolitikSocialdemokraternaSverigedemokraternaVal 2022Vänsterpartiet

Så här jobbar KT-Kuriren med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.